Algemene voorwaarden


Belangrijke voorwaarden


Alle busvervoer met Hooyberg busreizen geschiedt met in achtneming van de nationale en internationale rij- en rusttijdenwetgeving.

Om de veiligheid van onze bussen en touringcars te kunnen waarborgen voldoen wij aan de strenge eisen van de KIWO ISA 9001 certificering. Voor u betekent dit dat u kunt rekenen op optimale service, kwaliteit en veiligheid. Een constante controle op het wagenpark en de chauffeurs geven u de zekerheid dat veiligheid en service boven alles gaat.
Download hier de KIWO ISA 9001 certificering


VOOR HET BOEKEN VAN DE REIS


Reisverzekering en of annuleringsverzekering

Hooyberg Reizen zal u informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering. Hooyberg Reizen mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering afsluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. Hooyberg zal dit duidelijk in de aanbieding vermelden wanneer deze voorwaarde van belang is. Een annuleringsverzekering moet binnen 7 dagen na het boeken van de reis worden afgesloten. De verzekeraar kijkt naar de boekingsdatum van de reis.

Belangrijke informatie

Het is van belang dat Hooyberg reizen uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent de hoofdboeker en de door hem aangemelde reizigers ontvangt die van belang kunnen zijn. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

Lichamelijke beperking

U dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor uzelf dan wel voor andere reizigers of bezittingen van derden.

Groepsreizen

U meldt eventuele bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Hooyberg reizen omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

HET BOEKEN VAN DE REIS


Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Hooyberg reizen inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan. Boeking via internet Bij boeking via internet is het boekingsproces zodanig ingericht dat u vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat u een overeenkomst aangaat met de daarbij behorende voorwaarden. Door de bevestiging van de boeking is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Hooyberg reizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet.

Onvoldoende deelname

Voor alle reizen geldt een minimum aantal deelnemers bij twee weken voor vertrekdatum. Indien er minder reizigers hebben geboekt heeft Hooyberg reizen het recht de reis te annuleren.

Hoofdelijk aansprakelijk

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Vertrek

De vertrektijden zullen worden vermeldt in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Hooyberg reizen kan hier binnen redelijke grenzen van afwijken. De directie behoudt zich het recht, wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende verzorging, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

Betaling, rente en incassokosten

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient bij meerdaagse reizen een aanbetaling van € 50,= per persoon/per reis te worden voldaan binnen 14 dagen na boeking van de reis. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Hooyberg reizen.

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REISWijzigingen reissom

Hooyberg heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger U bent zelf verantwoordelijk voor de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart of rijbewijs. Indien u de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document is dit u verantwoording en zullen de gevolgen daarvan worden toegerekend.


Wijzigingen door de reiziger

Het aanbrengen van een wijziging in de boeking kan tot twee weken voor vertrek. Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Dit geldt niet voor het afsluiten van een  annuleringsverzekering. Deze dient binnen 7 dagen na het boeken van een reis afgesloten te worden.
Bij elke wijziging wordt een bedrag van 10 euro in rekening gebracht. Bij meerdaagse reizen brengen wij 15 euro in rekening voor het omboeken van de reis (tot uiterlijk 4 weken voor vertrek). Voor het wijzigen van een dagtocht brengen wij 5 euro in rekening. 

In de plaats stelling

Indien u door welke oorzaak dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte reis, kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Aan deze zgn. in de plaatsstelling zijn, buiten de wijzigingskosten geen extra kosten verbonden. Het verzoek wordt 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zal Hooyberg de volgende regels hanteren:
Bij dagtochten rekent Hooyberg Reizen 5 euro administratiekosten en de eventuele kosten van al ingekochte entreebewijzen. Annuleren kan tot 1 werkdag voor vertrek.

Bij meerdaagse reizen rekent Hooyberg reizen het volgende:

* bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling ·
* bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
*·bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom ·
* bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom ·
* bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom ·
* bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom ·
* bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Wijziging van de reis

Hooyberg heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden of door wijzigingen van derden. Eventuele wijzigingen deelt Hooyberg binnen 3 kalenderdagen aan u mee, nadat wij van de wijziging op de hoogte zijn gesteld. Hooyberg reizen zal u een alternatief aanbod doen waarbij rekening is gehouden met de gelijkwaardigheid. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om de wijziging of alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar gemaakt worden.

Klachten

Indien u tijdens uw reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meldt dit dan zo snel mogelijk bij één van de chauffeurs/reisleiders. Zij kunnen dan direct proberen hier iets aan te doen. Indien dit niet goed (genoeg) gebeurt, neemt u dan contact op met onze medewerkers van het hoofdkantoor. Klachten die na terugkomst worden ingediend zonder dat deze bij de buschauffeur of ons kantoor zijn gemeld, kunnen wij niet in behandeling nemen.

NA DE REIS


Klachten na de reis

Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Hooyberg reizen. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. Indien u de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Hooyberg reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

CONTACT
Contactgegevens

Wilt u op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief  
Wilt u ons volgen?