Disclaimer


Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Hooyberg Busreizen en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Hooyberg Busreizen behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Hooyberg Busreizen te weigeren of te ontnemen.

Hooyberg Busreizen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Hooyberg Busreizen, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Hooyberg Busreizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Hooyberg Busreizen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Hooyberg Busreizen website. Hooyberg Busreizen geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Privacycode

De door Hooyberg Busreizen verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Hooyberg Busreizen gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; Hooyberg Busreizen wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Hooyberg Busreizen website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Hooyberg Busreizen worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacycode van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Rechten

Hooyberg Busreizen wijst met betrekking tot de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken op het volgende. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. 

Hooyberg Busreizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Hooyberg Busreizen beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Hooyberg Busreizen deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. 

De Hooyberg Busreizen website, alsmede de websites naar welke middels de Hooyberg Busreizen website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy policy

Hooyberg Busreizen respecteert de privacy van haar leden en andere gebruikers van de KNV-website. Op het gebruik van de website van Hooyberg Busreizen is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Hooyberg Busreizen spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden: het zoveel mogelijk op maat leveren van de door de gebruiker gewenste producten en diensten en het dienaangaande inspelen op de door de gebruiker aangegeven wensen en behoeften (o.a. door middel van cookies);
  • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding, alsmede het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
  • het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Hooyberg Busreizen producten en diensten;
  • het factureren voor de levering van de Hooyberg Busreizen producten en/of (bijzondere) diensten;
  • het verstrekken van informatie aan de gebruiker en het doen van aanbiedingen aan de gebruiker;
in geen geval zal Hooyberg Busreizen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor doeleinden welke bij de registratie op de website van Hooyberg Busreizen niet bij de gebruiker bekend waren.

Cookies

Hooyberg Busreizen maakt op haar websites gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van Hooyberg Busreizen. Hooyberg Busreizen gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van Hooyberg Busreizen wordt verminderd, danwel dat applicaties van Hooyberg Busreizen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

U kunt zich tot Hooyberg Busreizen wenden met het verzoek om:

mede te delen welke persoonsgegevens door Hooyberg Busreizen worden verwerkt (inzagerecht); Hooyberg Busreizen te verzoeken onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (correctierecht); bepaalde gegevensverwerkingen te staken (recht op verzet)

Vragen?

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Hooyberg Busreizen of over de persoonsgegevens die Hooyberg Busreizen van u heeft geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot: Hooyberg Busreizen, 1525RH Wormerveer.
CONTACT
Contactgegevens

Wilt u op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief  
Wilt u ons volgen?